Elsevər Bəydəmirli, şeirlər

Bakı

Bakı bir gözəl şəhər,

Aypara mənzərəli

Ruhuma hopmuş eşqi, onu gördüm görəli

Mavi xəzərlə birgə, qol boyun yaşayırlar,

Ta qədimdən bu günə könül alıb verəli.

 

Bakı bir doğma diyar,

Anam Azərbaycanın ən istəkli övladı

Haqqdan təcəlli kimi əbədiyyətdir adı.

Mənim namusum kimi, bu nazlı duzlu yardan

Çəkməyiblər gözünü nə doğması, nə yadı.

 

Binaları billurdan, gecələri çıraqban

işıqlı, nurlu şəhər

Hər daşı tarix dolu qalalı, surlu şəhər,

Hər gün xəzri, gilavar darayır tellərini

Dalğalar ayağına gələn qürurlu şəhər.

 

Bakı əziz vətənim,

Bənzərin yox dünyada

Oğulların, qızların uğruna olmuş fəda

Şəhidlər xiyabanın şərəfindi, şanındı

Səni sən eyləyən ruh bağrındakı şühəda

 

Öldür məni

Qəlbinə qurduğun dar ağacında,

İpə keçir gülüm, as öldür məni.

Orda sevda seli, hiss burulğanı.

Varsa gur yerinə bas, öldür məni

 

Sevdam boynu bükük köksündə qəhər,

Axı mən nə edim dözüm bir təhər.

Hər küskün baxışın ömrümə zəhər,

Nə olar son dəfə küs, öldür məni

 

Təsəlli, təskinlik yanımdan ötər,

Bu eşq nə doyurmaz, nə bizə yetər,

Bərabərliyin zor, hicranın betər,

Əlini əlimdən kəs, öldür məni.

 

Bu od, alov hardan etdi sirayət?

Artıq dayanmağa yoxdur dirayət.

Nə bu şükürsüzlük, nə bu şikayət,

Bari bir azcıqda sus, öldür məni

 

İstədim ömrümü səninlə bölüm,

Bəlkə bu həyatdan yaxşıdır ölüm.

Baxanlar “kimsəsiz”  deməsin gülüm,

Bağrının başına bas, öldür məni!

 

Kənd xatirələri…

 

Orda el qızları gül çiçək sayıb,

Qaya xınasıyla yanaq boyayıb.

Cüyür bulağına dodaq dayayıb

Əyilib içəni yad eylə, nolar!

 

Binə qurulardı Keçəl dağında

Mələrdi quzular axşam sağında

Gözüm qalıb yaxmasında, yağında

Yaylağa köçəni yad eylə, nolar!

 

Orda qalıb ürəyimin yarısı

Cavanların başlarına darısı.

Mərhum Nəcəf əmimizin arısı

Verərdi beçəni, yad eylə, nolar!

 

Hələ xəyallarım edər seyranı

Al yaşıl dağların olmuş heyranı

Yanında bir cürdək nəhrə ayranı

Yamacı biçəni yad eylə, nolar!

 

Şehli yamaçlarda hər səhər çağı

Axtarardıq qıjı, quzuqulağı

Otların içindən biçin qabağı

Çiyələk seçəni yad eylə, nolar!

 

Nə vaxt mehman olsan, etsən bir səfər

Kəndin ayağından başına qədər

Könlündən qopanı süfrəyə sərər

Kəsilən beçəni yad eylə, nolar!

 

Risalətgahımdımı?

 

Yenə mahzun ürəyim və səssiz iniltilər…

Bu həzin ney səsimi? Ya mənim ahımdımı?

Hər notunda göz yaşı, sevgisiyə sunulan,

Məhəbbət bəstəsimi? Zikr-i səmahımdımı?

 

Dərdim dərmandı mənə, nə gözəldir bu çilə!

Üzüm qəm dəryasına, üzürəm bilə-bilə

Püryan olmuş ürəyim, ərirkən sevdan ilə

Nədir vüsalta mane? Cürm-ü günahımdımı?

 

Bu eşqin sınağı çox, sidq-ü sədaqət istər

Uğruna keçməyə baş, yolunda taqət istər

Sənin sevginə mazhar olmaq ləyaqət istər

Ləyaqətsiz olmağım zəif cinahımdımı?

 

Sevdam sonsuzdur mənim, dinməz suz-i nalanım

Bir lahza nəzər eylə, şərəfyab olsun canım

Hər şeyimdən keçmişəm, məni məndən alanım

Risalətgahımdımı? Cay-ı pənahımdımı?

 

Gəl gör bizi, ya Muhamməd!

 

Gəl gör bizi, ya Muhammed,

Gör ümmətin nə hal olmuş!

Küfr şahlanıp diz boyu,

İman sanki zəval olmuş!

 

Nə zülüm dinir, dürünür,

Nə bunun sonu gürünür,

İnsanlıq yerdə sürünür,

Namuslar payimal olmuş!

 

Məzlumun ahı şikəstə,

Yandırar məni ahəstə,

Hamı nəfsine vabəstə,

Fədakarlıq xəyal olmuş!

 

Düşüp gülünün butası,

Gələn, gedən dinə asi,

Haşa! Terrorist yaftası

Ümmətinə də mal olmuş!

 

Gəl ey dərdimizə çara,

Sənsiz ümmət baxtı qara!

Baş götürüp getsəm hara?

İçimdə bir sual olmuş?

 

Hisslərimə qəm düştü!

 

Nə bəstələr yazarmış bülbül sevdiyi gülə

Dinlədim nəğməsini gözlərimə nəm düşdü

Sənsə bu əndamınla, avazınla mürgülə

Bəs köhnəldi kağızlar, əlindən qələm düşdü

 

Gözlərindəmi dondu dərvişimin vüsalı

Orta çağlarda qaldı getdi əli əsalı

Qutsilər gəlsin artık, ansın Eyyub misalı

Eşqindən yananların dilinə zökəm düştü

 

Dəbdən düşdü dəyərlər, rəvaçdadır səfalət

Haqq parayla satılır, yağmalandı ədalət

Küheylanlar dayanmış, üç əsirlik ətalət

Zaman əridi getdi bizə də bu dəm düşdü

 

Ərşə dayandı alov, yandıqca yandı durdu

İçimdəki ümidi sanki aldı sovurdu

Ötələrdən münadi baxıp boynunu burdu

Ürəyimə bir əfkar, hislərimə qəm düşdü

 

 

Əbr-u atlas geyəli insanlıq oldu üryan

Nə piri, nuru qaldı, nə ürəklərdə püryan

Şamla aranır oldu, kimdə əxlaq-ı Quran?

Qəsr olundu Kamalat, bəxtimizə kəm düşdü

 

Müqəddəsat köhnəldi sandıqlara basıldı

İndi necədir Mushaf, öncələri nasıldı?

Masalardan yığıldı, divarlardan asıldı

Boynunu bükdü əlif, lam-əliften lam düşdü

 

Metallik, jaz gələli, küflənən şey təfəkkür

Meyxana və rep gəldi, unuduldu təzəkkür

Dünya alimlə doldu, qalmadı mütəfəkkür

Mənəviyyat elminin üstünə gizəm düşdü

 

Yaşayırıq Allahın nurdan təcəllisində

 

Kun fə yəkun haşməti yaradılış bir mərrə

Möhtəşəm kainatta yüz milyarlarca kürrə

Bölündükcə bölünür yox olur sirli zərrə

Aldığı əmirlərə uyma təəllisində

 

Nece durur ulduzlar yox yanında xərəklər

Sütünları mühərrək, görünməyən dirəklər

Bilinməyən bir sonun təlaşında ürəklər

Rəhməti qəzabından üstün təsəllisində

 

Necə yerləşə bilir intervala sonsuzluq?

İçi boş kainatda çoxluq içində çoxluq

Aləmlərin zatı yox, varlığı yenə yoxluq

Yaşayırıq Allahın nurdan təcəllisində

 

Ölüm gerçəyi 1

 

Bir ömür yol üstde gözləyir məni

Gedirəm dalınca daban-basaraq

Qara kölgəm kimi izləyir məni

Nə candan dostumdur, nə məndən ıraq

 

Dünyada kimsəyə verilməz tapu

Burayla oranın ayrı hesabı

Bu yanda üzünə qapanır qapı

O biri mənzilə aralanaraq

 

Bu nece həyatdır, nələr cızılır

Yer üstünə paydos, altı qazılır

Adım başqa bir listəyə yazılır

Burdaki listədən qaralanaraq

 

Məzarım yonulur hansısa daşdan

Tabutuma odun hansı ağaçdan

Tərk etsin yaxınlar dönsün yamaçdan

Hüzur tapdığım kəfənə sararaq

 

Ölüm Gerçəyi 2

 

Dəvət ömür boyu, dəxalət anlıq

Səni cilovlayar ağza gem vurub

Yerin üstü işıq, altı qaranlıq

Ölümün burnunun dibində durub

 

Kimi şən, kimi də üzülüb gedər

Yaxşı da, yaman da süzülüb gedər

Bəlli bir sıraya düzülüb gedər

Deyin Azrailə kim hesab sorub

Ölümün burnunun dibində durub

 

On illərə sığan ömür bircə yaz

Onu da hər axşam üşüdər ayaz

Ölüm bir son nöqtə, bir yeni abzas

Yeni başladığın yol səni yorub

Ölümün burnunun dibində durub

 

Mən kiməm?

 

Dünyaları əridən bir ocaq var içimdə

Əriyib axan alov yanar, yandırar məni

 

Canandan bir təcəlli doğsa əgər ruhuma

Bir mənalı baxışda donar, dondurar məni

 

Kim acı tərəfimin baxmayıbsa dadına

Şirin tut bəhməzinə banar, bandırar məni

 

Həyat eniş və yoxuş, hərgah kökdən düşərsəm

Hal əhli bir duada anar, andırar məni

 

Bəzən şimşəklər çaxar beyin qıvrımlarımda

Xəyalımda tüllənən sınar, sındırar məni

 

Bir bədənə həbs edər cahil məndəki ruhu

Ruhumsa ulduzlara qonar, qondurar məni

 

Aman! Naşı ustaya vermə könül parçamı

Şəkilsiz və plansız yonar, yondurar məni

 

Batinimdə sonsuzluq, sonsuzluq yolçusuyam

Zahirimsə dünyalı sanar, sandırar məni

 

Korkum

 

Ümit, qorxu yoldaşım, durublar sağ solumda

Heyhat nəsib olarmı həsrət çəkdiyim diyar

Azğın nəfsim ram olsa, dayanmasa yolumda

Heybəmə doldurduğum yığın yığın günahlar

 

Şeytan qurur tələlər, qəlbimin otağına

Gahdan da yem oluram öz nəfsimin ağına

Utansa belə bir baş, eyilsə ayağına

Ağlasa hönkür-hönkür gecə boyu, sabahlar

 

Budumu sədaqətin? Əhdinə vəfa bumu?

Cürm işlə, cənnət istə! məntiqincə oldumu?

Ömür udumluq badə, dolacaqmı doldumu

Kimdə dolu görünər!? Kimdə boşdu külahlar!?

 

Cəzasımı? Bir düşün… Vahim və qorxunç o an

Öncə məşhər meydanı, və devasa bir divan

Keç sırat körpüsündən! Altında qaynar qazan!

Ordaki titrəmələr, sızlayışlar və ahlar!!!

 

İşte Muhammedi Ruh!

 

H akka aşık olunur Muhammedi ruh ile

Z eybekler canın verir uğruna güruh ile

 

M averadan sesleniş haydı kapan secdeye

U laşsın başlar yere Allaha yakın diye

 

H akkı bulmak ne mümkün masiva çemberinde

A llah refiki ala manası çok derinde

 

M inberden gelen seda etsin bağrını teşne

M uhammed’e uyanlar düşsün aşk  ateşine

 

E sintiler rahmetten Fiyaskodur gerisi

D ünyadan çek elini ele gelmez derisi

 

A llahsız boşa çıkar tutulan her dal budak

L e havle ve le kuvvet hekk olsun başak başak

 

E msalsiz bir nurani ummadığım bir anda

YaRab gördüm ya şükür lerze veren zaman da

 

Hakka aşık işte bu leysan olur göz yaşı

İ nilder Allah için Allah tır derdi başı

 

S inesi bir asuman halesi güller dolu

S elamla alkışlıyor Göktekiler bu yolu

 

A h! Bu hasta dünyanın üzerinde ne haldir?

L eyl-i lem, ahu figan lafsatullahı kaldır

 

A ğla! Bu sefil nesil ecdadını unutmuş

M uhammedi ruhun bu nesillere umutmuş!

 

Zaman Nədir?

 

Zaman nədir? Bunun izahı varmı?

Qərinəmi? Bir əsırmi? Bir anmı?

Axan sumu? Duran daşmı? Divarmı?

Ulduzlara uçan xəyal zamanmı?

 

Zaman nedir? Gözləməkmi, umutmu?

Anlamakçın görmü, toxunmu, tutmu?

Üstümüzdən axıp gedən bulutmu?

Beynimize çökən qara dumanmı?

 

Dəğirmən daşıtək üyüdəndimi?

Önəmi, sonamı qoysam kəndimi?

İnsan dəyirmənə girən dəndimi,

Yoxsa ordan çıxan unmu, samanmı?

 

Geri verməz nə alarsa ömürdən

Zamanın cəngində yollar dəmirdən

Almazları ayırmağa kömürdən,

İlahi əmirmi, gelen fərmanmı?

 

Deyin bu zamanı aşan ərənlər,

Kitab kimi açıp önə sərənlər,

Bu səyfədən o səyfəyə girənlər

Zamanın fövqündə bir qəhramanmı?