ƏLƏSGƏR TALIBOĞLU – şeirlər

Ədəbiyyat

 

 

Təbrizə gəldim

Şair qardaşım Adil Cəmilə

 

Düşüb yollarının ağ-qarasına,

Qəlbimdə qövr edən hər yarasına.

Dəli istəyimin xoş parasına

Təbrizə gəldim.

 

Sarınıb sevdamın bəyaz donuna,

Yetib həsrətimin şirin sonuna.

Bir bahar günündə daldım qoynuna

Təbrizə gəldim.

 

Sığınıb o yurdun od-ocağına,

Sığınıb sehirli künc-bucağına.

Mənə o açılan şux qucağına

Təbrizə gəldim.

 

Gəldim dörd yanıma nur səpə-səpə,

Gəldim torpağını mən öpə-öpə.

Vüsalı gözümə, bax, təpə-təpə

Təbrizə gəldim.

 

Gəldim, qardaşıma, bacıma gəldim,

Gəldim, sevincimə, acıma gəldim.

Könlümün o taxtı-tacına gəldim,

Təbrizə gəldim.

08.01.2016

 

Bəslədim

Ramiz Qusarçaylıya

 

İllərdir dərd əkdim… həsrət göyərdi,

Bağrımda bir Araz qəmi bəslədim.

Qatar dərdlərimi düzüb səf-səfə,

Gözümdə bir Samur nəmi bəslədim.

 

Nisgillər ürəkdə bax qalaq-qalaq,

Dərd üstdən neçə dərd vurulur calaq,

Fəryadlar göylərdə… tutulur qulaq,

Zilini unutdum, bəmi bəslədim.

 

“Kəsmə şikəstə”dir, “Yetim segah” dır,

Yanan ürəklərdə nalədir, ahdır,

Araz köks dolusu qəmli dəsgahdır,

Hayqıran Samurtək zəmi bəslədim.

 

Təbrizi, Dərbəndi andım yuxumda,

Göyçə başdan-başa yandı yuxumda,

Qəmli Qarabağım qandı yuxumda,

Dərd göyə dirənib… kəmi bəslədim.

 

Könlümdə Savalan, ürəkdə Şahdağ,

Qanımda İrəvan, canda Qarabağ,

Yurdum param-parça, taleyə bir bax,

Ruhumda çağlayan dəmi bəslədim.

14.04.2012

 

MƏNİM YOL UM TƏBRİZƏ

 

Dəvəni düzdə gördüm,

Bu yolda, izdə gördüm.

Həsrəti gözdə gördüm,

Ürəyim şan-şan oldu.

 

Sarvan, yolun haradı,

Mənim baxtım qaradı.

Bağrım başı yaradı,

Ömrüm pərişan oldu.

 

Mənim yolum Təbrizə,

Həsrətimlə üz-üzə.

Mehman olmadım sizə,

Könlüm peşiman oldu.

14.05.2014

 

TƏBRIZ BAYATILARI

 

Təbrizin başı duman,

Qayası, daşı duman.

Həsrəti hər gün məni

Yandırıb yaxır yaman.

 

Təbrizin üstü bulud,

Gəl dərdi, qəmi unut.

Qəlbimdə çiçək açdı

Təbriz adlı bir umud.

 

Təbrizin yolu dolam,

Bax, Ərkdir uca qalam.

Könül istər biryolluq

Təbrizdə binə salam.

 

Təbrizin yolu hamar,

Həm sağı, solu hamar.

Mən onu andıqca hey,

Könlümə sevda damar.

03.01.2015

 

Biz bir idik...

O taylı qardaşım, folklor araşdırmaçısı Böyük bəyə

 

Biz bir idik

böldülər,

iki etdilər…

“O tay”, “bu tay” adlı

para etdilər…

tikə etdilər…

Bu yetməmiş kimi,

Ustad Bəxtiyar demişkən

“biri baran” – deyə,

“biri xər”- deyə

hələ dil-dil ötdülər…

Ötə-ötə də qandırdılar…

Tutub həsrət, nisgil atəşinə

Vüsal eşqində yandırdılar…

Düz iki yüz ildir ki…

Yanırıq yana bildikcə,

Anırıq ana bildikcə…

kədər axır,

qüssə axır

gözümüzdən gilə-gilə…

hər baxdıqca

bu sahildən o sahilə,

o sahildən bu sahilə

dərd axır…

Görən axı

Xan Arazın

bu sahilindən o sahilinə,

o sahilindən bu sahilinə

nə qədərlik məsafədir,

nə uzaqlıqda bir yoldur ki…

özümüzdə tapıb təpər,

yarı zor, yarı xoş

birtəhər

keçəmmirik bu yolu biz…

odur ki…

həsrət, nisgil qoxuyur

həm içimiz… həm çölümüz….

Neçə-neçə qərinədir

gözləməkdən tükənibdir

səbrimizin səbr daşı…

artıq daşıya bilmirik

bu yükü,

susmaq bilmir

gözlərimizdən

qan damlayan göz yaşı…

Axı biz

bir ananın övladıyıq,

bir ananın balasıyıq…

enində… sonunda

elə bir də olasıyıq…

Di, gəl ki…

keçəmmirik bu yolu ki,

bir ikən elə bir olaq,

millətlərin sırasında,

dövlətlərin cərgəsində

birlər kimi pir olaq…

13.06.2017

 

O sahildə, bu sahildə

Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkə

1990-cı ilin Novruz bayramı günlərində Sovet hakimiyyəti dövründə ilk dəfə olaraq Cənubi Azərbaycana üç günlük keçid icazəsi verildi, həsrət əllər qovuşdu.

 

O Novruzdan alan oldu,

O sahildə, bu sahildə.

Həsrət, nisgil yalan oldu,

O sahildə, bu sahildə.

 

Bəxtimizə günmü düşdü? –

Dünyanın çarxı dəyişdi.

Para qəlblər, bax bitişdi,

O sahildə, bu sahildə.

 

Axar Araz axmaz oldu?

Könülləri yaxmaz oldu.

Şimşək kimi çaxmaz oldu,

O sahildə, bu sahildə.

 

Xan Arazım aşıb-daşdı,

Həsrətimə qucaq açdı.

O tay, bu tay doğmalaşdı,

O sahildə, bu sahildə.

 

Qəzavü-qədər sovuşdu,

Həsrət əllərim qovuşdu.

Qardaş qardaşa yovuşdu,

O sahildə, bu sahildə.

 

Arazmı durdu beləcə?

Düyünmü qurdu beləcə?

Sevindi yurdum beləcə…

O sahildə, bu sahildə.

06.08.2013

 

Yol ver, Araz, yol ver mənə

 

Yarım o tay, yarım bu tay,

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

Aç köksünü, bax, taybatay,

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

 

Çözülməyir bu sirr daşı,

O tay, bu tay qan qardaşı.

Dərd boy verib bizi aşır…

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

 

Ayaqdadır karvanımız,

Olmasa da sarvanımız…

Vüsaladır hər anımız,

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

 

İçdən keçən diləklər var,

Səni yenən biləklər var…

Bir olacaq ürəklər var,

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

 

Demirəm ki, axmagınan,

Nəmli gözlə baxmagınan.

Nə yandırma, yaxmagınan

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

 

Bir gün dönər çarxın sənin,

Of… durular arxın sənin…

Bitər əski nırxın sənin,

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

 

Yetər, bunca yol kəsimi,

Belə zalım, sərt əsimin…

Talıboğlu özgəsimi?..

Yol ver, Araz, yol ver mənə.

11. 2017

 

Vətən – o tay, Vətən – bu tay

Cüt qardaşdır Bakı-Təbriz,

Ülvi yurda şərəf, şandır.

Bir vüsalın eşqi ilə

Hər an yanan iki şamdır.

Araz axar hicran yolu,

Dadır nisgil sağı-solu.

Qüssəsi xoş, eşqi ulu,

Sızıldayan bütöv candır.

Araz bölən deyil – bir çay,

Hər nəğməsi qəmli haray…

Vətən – o tay, Vətən – bu tay,

Ürəkdəsə bir cahandır.

23.01.2021

 

Təbriz qalxıb ayağa

 

Gözün aydın, ay quzey,

Təbriz qalxıb ayağa.

Bu nə büsat, bu nə ney,

Təbriz qalxıb ayağa.

 

Bax, yuxular çin olub,

Qəlblər göyərçin olub…

Diləklər qırçın olub,

Təbriz qalxıb ayağa.

 

Kəsib farsın nəfəsin,

Dağıtmaqda qəfəsin…

Yayıb dünyaya səsin,

Təbriz qalxıb ayağa.

 

Səttarxan, Pişəvəri,

Güneyin al səhəri…

Dönüş yox artıq geri,

Təbriz qalxıb ayağa.

 

Mərənd, Maku, həm Zəncan,

Olubdular bircə can.

Di… sevin, Azərbaycan,

Təbriz qalxıb ayağa.

05.11.2022